Kategorier

Aldri har flere blitt diagnostisert med kreft

I går la Kreftregisteret frem nye krefttall. De viste at det ble diagnostisert 32 827 nye tilfeller av kreft i 2016. Det er 235 flere enn året før. Og prognosene for fremtiden er dystre. Er det noe vi kan gjøre?

Krefttallene øker for hvert år.

Fra Kreftregisteret ble det blant annet fremhevet en økning i antall tilfeller av føflekkreft og økning i lungekreft blant kvinner. Felles for begge kreftformene er at forebyggingspotensialet er stort. Gjennom å følge Kreftforeningens solvettregler kan den enkelte gjøre mye å for redusere risikoen for hudkreft. Når det gjelder tobakksområdet har vi etterlyst flere tiltak fra myndighetene. Vi mener for eksempel at nikotinhjelpemidler bør være gratis, og at flere røykere som ønsker det bør tilbys røykesluttkurs. Tidligere i helgen presenterte Helsedirektoratet en undersøkelse  som viste at seks av ti som røyker, ønsker å slutte. Disse må vi hjelpe; det vil gi betydelige helsegevinster for den enkelte og være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

I forbindelse med presentasjon av tallene for 2016, ble det også presentert prognoser for antall som får kreft i årene fremover. Frem mot 2027 kommer antallet som får kreft til å øke med hele 23 prosent. Det kan bli en stor utfordring for helsevesenet. Vi ser allerede i dag mange situasjoner hvor kreftpasienter ikke tilbys optimal behandling på grunn av kapasitetsutfordringer. Hvordan skal det da løses i fremtiden?

Vi har ikke alle svarene. Behovet for ressurser når det gjelder personell og utstyr vil være stort, men arbeidet må også organiseres annerledes. Fremtidens utfordringer kan ikke løses utelukkende med dagens verktøy. Vi må legge til rette for innovasjon og bruk av ny teknologi. Vi må kraftig forbedre den teknologiske infrastrukturen i helsevesenet slik at for eksempel sykehusjournaler kan deles med de behandlere som har behov for å se den.

Men de siste tallene fra Kreftregisteret er ikke bare dyster lesing. Flere enn sju av ti overlever nå sin kreftsykdom. I løpet av 40 år er antallet kreftoverlevere firedoblet. Og selv om overlevelsen for en alvorlig kreftform som lungekreft fortsatt er lav, blir den gradvis høyere.

Vi i Kreftforeningen ønsker å bidra til at enda flere overlever sin kreftsykdom. Derfor blir det viktig å satse på tiltak som gjør at både diagnostisering og behandling av kreft blir bedre. Når vi ser hvilke tall Kreftregisteret presenterer og hvor dyster fremtiden ser ut, håper vi det blir lettere å få gjennomslag for dette.