Kategorier

«Sammen – mot kreft» er en nasjonal strategi på kreftområdet for perioden 2013-2017. Her definerer Helse- og omsorgsdepartementet fem hovedmålområder som til sammen skal bidra til at en god norsk kreftomsorg skal bli enda bedre.

  • En mer brukerorientert kreftomsorg
  • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp
  • Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging
  • Flere skal overleve og leve lenger med kreft
  • Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende

Vi i Kreftforeningen var i stor grad  involvert i utarbeidelsen av strategien. Derfor satte  vi stor pris på at den nye regjeringen lovet at kreftstrategien skulle følges opp med en nasjonal handlingsplan for kreft. Nå er den kommet, og den konkretiserer en rekke tiltak som må gjennomføres for at vi skal klare å nå målene i kreftstrategien.

Etter kreftstrategien ble lansert, ble det satt ned et partnerskap mot kreft, bestående av Helsedirektoratet, RHFene, Kreftregistret, KS, pasientorganisasjoner og Kreftforeningen.  Sammen har vi utarbeidet den nye handlingsplanen, og blitt enige om hvor ansvaret for gjennomføringen av de konkrete tiltakene skal ligge. Det endelige dokumentet blir et viktig arbeidsdokument de kommende to årene. Dokumentet forplikter de involverte partene, oss selv inkludert, til å levere på våre ansvarsområder. Det forplikter departementet som har bestilt handlingsplanen til å sørge for finansiering der det er nødvendig og mulig. Men mest av alt forplikter det alle som jobber med og er opptatt av at vi skal få en god kreftomsorg i Norge til å bidra. Kun ved at vi jobber sammen kan vi nå de målene som er definert i den nasjonale kreftstrategien.

Spesielt gledelig er det at Kreftkoordinatorsatsingen i den rykende ferske handlingsplanen er løftet høyt opp. Her står det blant annet:

Det skal etableres tilbud om kreftkoordinatorer i alle kommuner. Det er rundt 130 koordinatorer i dag som dekker til sammen 215 kommuner. De aller fleste kreftkoordinatorer er finansiert av Kreftforeningen. Andre kommuner har etablert ordningen med egen finansiering.

Dette er en satsing Kreftforeningen har jobbet aktivt for, både som initiativtaker og i form av finansiering.  Erfaringene er at pasienter og pårørende opplever stor tilfredshet ved tilbudet. Kreftkoordinatorene viser vei i et komplisert offentlig system, der kreftrammete ofte har mange spørsmål, om både behandling, ernæring, rehabilitering og rettigheter. Vi regner med, og håper at handlingsplanen vil være med på å bidra til at alle kommuner snart kan gi sine kreftpasienter og deres pårørende et tilbud om en kreftkoordinator.

Det er også svært gledelig at vi nå får på plass klare virkemidler for å løfte rehabiliteringstilbudet for kreftpasienter. I handlingsplanen sies det blant annet at:
Rehabilitering skal omtales i alle sykdomsspesifikke Pakkeforløp for kreft og i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.

Dette er bra. Vi trenger noen lange steg i riktig retning på rehabiliteringsområdet.  Samtidig er det viktig at dette følges opp med konkrete planer for hvordan rehabiliteringen skal gjennomføres for den enkelte kreftdiagnose og pasient.

Flere gode tiltak er beskrevet i handlingsplanen, men dette betyr ikke at vi er i mål. Dokumentet eies av helsedirektoratet, og ikke av helse- og omsorgsdepartementet – med de naturlige følgene dette har. Samtidig vil jeg understreke at dette vil være et svært viktig arbeidsverktøy både for helsedirektoratet og for resten av partnerskapet mot kreft de kommende to årene.

Nasjonal handlingsplan for kreft representerer på den måten et svært godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Nå må vi løfte i flokk, sammen – mot kreft.

Hele handlingsplanen kan leses her