Kategorier

Brannmenn. De løper inn når vi løper ut. Men et langt liv som brannmann medfører risiko for å utvikle sykdommer, deriblant kreft. En risiko det ikke er mulig å løpe fra. En nasjonal standard for yrkeshygiene vil skape sikkerhet for at livsviktige preventive tiltak blir iverksatt.

Foto: "Brannmenn mot kreft"

Foto: «Brannmenn mot kreft»

Brannfolk er helter i samfunnet. Men få er klar over at ved å utføre yrket følger en forhøyet risiko for å utvikle kreft. Brannfolk blir gjentatte ganger eksponert for kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damp, brannrøyk og dieseleksos. De oppholder seg i miljøer der stoffene finnes i høye konsentrasjoner og kommer inn i kroppen via luftveier, øyne, svelg og gjennom huden. Forskning viser at risikoen for å få noen kreftformer er høyere for brannfolk enn hos befolkningen for øvrig.

I dag innledes det tredje globale seminaret om yrkesbetinget kreft i brannyrket. Det er «Brannmenn mot kreft» med utspring fra Bergen brannvesen som har tatt initiativ til seminaret som også Kreftforeningen er bidragsyter til.  Under fanen «Hvem redder redderne?» er hensikten å skape en felles forståelse for brannfolks eksponering for kreftfremkallende stoffer. De ønsker også å motivere arbeidstakere, arbeidsgivere og beslutningstakere til å prioritere forebygging og skape debatt rundt yrkesskadelovgivningen.

Først og fremst forebygging
Det finnes faktisk noe man kan gjøre for å begrense eksponeringen for kreftfremkallende stoffer. Gode rutiner for vask og vedlikehold av klær og utstyr er ett eksempel. Alle brannfolk ønsker å beskytte seg, men i dag er det ikke tilrettelagt godt nok for det. Det vil innebære økonomiske investeringer å skulle endre hvordan arbeidet gjennomføres. Men for trang kommuneøkonomi skal ikke bli et argument mot livsviktige investeringer. Brannmenn mot kreft har rettet krav om en nasjonal yrkeshygienisk standard, den skal skape sikkerhet for gode preventive tiltak landet rundt.

Behov for mer kunnskap
En ting er forebygging, noe annet er når kreften faktisk har rammet. Med dagens yrkesskadelovgivning må brannfolk kjempe for å bevise at kreftsykdom er forårsaket av utføring av yrket. Men hvor lett er det når beviset bokstavelig talt har gått opp i røyk? Etter et langt arbeidsliv med litt “usynlig” risikoutsetting hver dag, kan resultatet bli kreft.

Brannfolk tar til orde for en oppmyking av yrkesskadelovgivningen. Det har skjedd i Canada hvor 14 former for kreft har blitt godkjent som yrkesskade siden 2002. Australske myndigheter har klassifisert 7 og i Danmark vurderer de nå om de skal berettige forskjellige former for kreft blant brannmannskaper til yrkesskadeerstatning.

Kreftforeningen har støttet nordisk forskning på sammenhengen mellom utføring av brannyrket og kreftforekomst, og overrekker i dag ytterligere 200 000 kroner til forskning som skal gi mer kunnskap om årsakssammenhengene. Pengene går til Kreftregisteret som i Norge er det drivende miljøet på forskning på dette området.

Med mer kunnskap kan vi utvikle bedre preventive tiltak og påvise sammenhenger som sikrer rettferdighet for en av samfunnets aller viktigste yrkesgrupper.