Kategorier

Barn og unge nyter nå skolefri. Når skolen starter opp igjen i august får de også fri. Tobakksfri.

Fra 1. juli innføres nemlig tobakksfri skoletid. Dette er like gledelig som det er viktig. Barns rett til røykfri luft har vi jobbet for lenge. Lovendringen vil hjelpe nye generasjoner til å stå i mot snus- og røykepress på skolen. Forbudet mot å bruke tobakk gjelder også utenfor skolens område og omfatter alle elever til og med videregående.

illustrasjonsbilde

Kreftforeningen har jobbet lenge for  barn og unges rett til røykfri skoletid. De skal slippe å bli avhengige av tobakk/nikotin mens de oppholder seg på skolen.  En betydelig rekrutteringsarena for tobakksbruk fjernes. Noen vil hevde at de unge frarøves «friheten» til å bruke tobakk i skoletiden. Vi er overbevist om at befolkningen generelt, og ikke minst tusener av foreldre og foresatte, vil omfavne tobakksfri skoletid.

Elevene befinner seg i en alder hvor de ikke er i stand til å se konsekvensene av valgene de gjør, valg som fører mange inn i et livslangt avhengighetsforhold. Mange angrer senere i livet på at de begynte, og nesten fire av fem  røykere ønsker å slutte. Tobakksrelaterte sykdommer tar livet av mer enn 5000 mennesker i Norge hvert år. Det tilsvarer mer enn en person annenhver time.  Tenk deg at like mange hadde omkommet i trafikken. Tror du myndighetene hadde latt være å gjøre noe? Garantert ikke.

Tidligere i sommer svarte  94 prosent at røykeforbudet på serveringsstedene har vært vellykket. I løpet av ti år er andelen dagligrøykere nesten halvert, fra 27 prosent til 15 prosent. I aldersgruppen 15-25 år er tallene enda mer gledelige, med bare rundt 7 prosent røykere. Vi ser konturene av en røykfri generasjon.

Norge var tidlig ute med tobakkskadelovgivning. Den første loven ble vedtatt allerede i 1973.

Ingen kan si at loven ikke har hatt effekt.  Røyketallene taler for seg selv.  Og like viktig: Den avler holdningsendringer. Holdningene til røyking har endret seg så mye i samfunnet at noen restauranter nylig innførte røykfri servering også utendørs – helt frivillig. Det skjedde etter at spisestedene testet røykfri uteservering på Verdens tobakksfrie dag i samarbeid med Kreftforeningen og Norges Astma- og Allergiforbund.

Ti år frem i tid tror jeg folk  vil smile hoderystende både over at vi røykte på uterestaurantene og  at tobakksbruk var tillatt i skoletiden. Akkurat som vi i dag synes det er rart – ja faktisk helt utenkelig –  at det før i tiden var mulig  å røyke på fly, tog, kino og møterom.

Riktignok omfatter ikke dagens lovendring at lærere eller barnehageansatte får tobakksfri arbeidstid. Det mener vi det burde, fordi ansatte som jobber med barn og unge har et særskilt ansvar som rollemodeller. Vi oppfordrer  derfor skoleeiere til å bruke styringsretten til å vedta tobakksfri arbeidstid  også for ansatte.  Det har Nordland fylkeskommune gjort. Vedtaket ble kjent lovlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet denne våren.

I dag innføres flere viktige tobakksforebyggende  bestemmelser. I tillegg til at alle skoler og barnehager gjøres tobakksfrie inne og ute, får helseinstitusjoner og offentlige virksomheter røykfrie inngangspartier.  Det betyr at alvorlig syke pasienter heretter slipper å bli utsatt for tobakksrøyk på vei inn og ut av sykehuset. En annen viktig endring i tobakksskadeloven er forbudet mot selvbetjening. Store snuskjøleskap ved kassen eller inngangen skal ikke lenger fungere som snusreklame, og terskelen for at ungdom vil kjøpe produktene blir derfor høyere.

Helseminister Bent Høie har uttalt at det er viktig å begrense ungdoms adgang til tobakk. Han har også sagt at han er bekymret for den økte snusbruken. «Før var snus en vei ut av røykingen, nå er det dessverre en vei inn i tobakksavhengighet. Derfor er det viktig med forsterket innsats for å hindre at barn og unge skaffer seg tobakk», sa han nylig. Jeg  kunne ikke vært mer enig. Men samtidig vil jeg påstå at helseministeren blinker i en retning, men svinger motsatt når han samtidig har satt bevillingsordningen for salg av tobakk på vent. Vi vet at å begrense tilgang  til tobakk har dokumentert effekt, og vi vet at det syndes kraftig mot 18-årsgrensen.

Seks av ti unge som begynte å røyke eller snuse før de fylte 18 år, hadde kjøpt tobakken på egenhånd, i følge Kreftforeningens  ferske ungdomsundersøkelse. Det er helt uakseptabelt at det i dag ikke får konsekvenser å selge tobakk til mindreårige.  Vi venter spent på Høies alternativ til en bevillingsordning for å stoppe salget til mindreårige.

De nye grepene i tobakkslovgivningen er viktige steg på veien til et tobakksfritt samfunn – en visjon som faktisk er vedtatt av Stortinget.  Sammen med holdningsskapende arbeid mener vi neste steg bør være å tidfeste et årstall for når Norge skal være tobakksfritt. Mange land vi liker å sammenligne oss med, for eksempel Finland (2040) har gjort det. Å innføre nøytral innpakning er et annet virkemiddel som vi mener bør prøves.

Kampen mot tobakk har kommet langt de siste 40 årene, men fremdeles røyker nesten en million nordmenn.  Min drøm er at budskapet som prydet plakaten i ankomsthallen på Gardermoen for noen år tilbake blir en realitet:

«Welcome to Norway. The only thing we smoke here is salmon”
tobakksreklame