Kategorier

De nordiske kreftforeningene har i mange år samarbeidet gjennom organisasjonen Nordic Cancer Union – en arena for nordiske initiativer, herunder kreftforskning. NCU utlyser forskningsmidler til felles nordisk kreftforskning, og nylig ble årets forskningsmidler, totalt € 750.000, tildelt 17 nordiske prosjekter. Forutsetningen for å få midler fra NCU er at forskningen skal gjennomføres av forskningsgrupper i minimum to nordiske land.

Hvorfor synes vi det er viktig å støtte nordisk kreftforskning? Det er flere grunner til det, jeg trekker frem de tre viktigste:

Kreftforskning er ingen nasjonal øvelse. Skal norske forskere gjøre fremskritt som kommer norske kreftpasienter til gode er de avhengige av å samarbeide med kollegaer i andre land. Et nordisk forskningssamarbeid er et første skritt på veien mot et større internasjonalt samarbeid, og det finnes svært gode forskningsmiljøer i de andre nordiske landene.

For det andre; de nordiske landene er like på mange områder, samtidig som det er åpenbare forskjeller mellom dem. Et eksempel er organiseringen av kreftbehandlingen. Fordi vi er så like og samtidig forskjellige har vi et godt utgangspunkt for å forske på effekten og nytten av ulike tiltak. Dersom man for eksempel setter i gang tiltak for tidlig diagnostisering i Danmark, vil det være interessant å se om utviklingen der endrer seg fra de andre nordiske landene. Samtidig vil tiltak som har vist seg å ha god effekt i ett av de nordiske landene sannsynligvis også ha positiv effekt hos de andre. Gjennom felles nordisk forskning ønsker vi at det skal gå raskere å spre de gode ideene og lære av hverandre.

Sist, men ikke minst, en viktig begrunnelse for å styrke felles nordisk kreftforskning er at da øker pasientgrunnlaget i forskningen. Skal forskere trekke konklusjoner fra klinisk forskning på pasienter er de avhengig av et tilstrekkelig antall pasienter i studien. Vi er et lite land, og det er problematisk å rekruttere nok pasienter til en klinisk studie for de mindre hyppige diagnosene. Men utvider vi pasientgrunnlaget til hele Norden, har vi 25 millioner mennesker å gå utifra. Da kan vi mye raskere trekke sikre konklusjoner fra forskningen.

Det å satse på felles nordisk kreftforskning for å sikre et større pasientgrunnlag blir bare viktigere og viktigere etter hvert som forskning på persontilpasset behandling får større oppmerksomhet. Når kun pasienter med en bestemt genmutasjon er aktuelle for en studie, trengs det størst mulig pasientgrunnlag for å kunne få rekruttert nok pasienter.

NCU har støttet nordisk kreftforskning i mange år. Vi er glade for at både helsemyndighetene i Norge og i de andre nordiske landene ønsker å stimulere til mer nordisk forskning. Totalt fikk 140.000 personer kreft i de nordiske landene i 2009, og rundt 60 000 personer døde av kreft. En fortsatt satsing på felles nordisk kreftforskning i årene fremover vil bidra til at flere vil overleve, og at de som rammes av kreft får bedre livskvalitet.