Kategorier

May-Britt Knobloch er minoritetskoordinator i Kreftforeningen og blogger her om den nye nasjonale strategien for innvandrerhelse.

Det er svært gledelig at vi har fått en strategi om innvandrernes helse. Norge har en visjon om likeverdige helse- og omsorgstjenester til alle. Denne strategien kan føre oss nærmere denne visjonen.

I Norge har vi ingen oversikt over forekomsten av kreft blant innvandrerne. Dette skyldes bl. a. at landbakgrunn ikke registreres i Kreftregisteret i dag, selv om Nasjonal Kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) har arbeidet for å endre denne praksisen. En pågående studie ved Akershus Universitetssykehus peker imidlertid i retning av at hos somaliske kvinner er dødeligheten ved brystkreft på 50 prosent. Hos norske kvinner er den 11 prosent. Helse- og omsorgsdepartementet vil derfor, som et ledd i oppfølgingen av kreftstrategien, be Helsedirektoratet om å utrede årsakene til dette. Jeg synes det er svært gledelig at de vil gjøre det i samarbeid med Kreftforeningen, berørte grupper og fagmiljøet. Sammen skal vi se på ulike informasjonstiltak for å nå somaliske kvinner tidligere enn de nås i dag.

Behovet for å vite mer om innvandreres helse er stort, vi vet litt, men trenger å vite mer. Derfor vil departementet gi NAKMI i oppdrag å etablere et forskernettverk innenfor innvandrerhelse. Vi i Kreftforeningen vil sjekke ut om det er aktuelt å delta på noe vis i et slikt nettverk. NAKMI tilbyr også kurs og seminarer for helsepersonell. Denne opplæringen vil bli styrket med økte ressurser.

Frivillig sektors betydning som folkehelseressurs nevnes i strategien om innvandrerhelse. Det er ønskelig med flere innvandrere i frivillige organisasjoner. Dette er i tråd med Kreftforeningens strategi. Jeg ser også at regjeringen ønsker å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne tjenesten er viktig for den kommende generasjon.

I Kreftforeningen jobber vi nå mot to grupper innvandrere, somaliere og polakker. Vi ønsker i hovedsak å gi dem informasjon om forebygging av kreft. Vi jobber også med å få flere innvandrere som frivillige i organisasjonen.

For meg ser det ut til at det arbeidet Kreftforeningen har startet går hånd i hånd med deler av den nasjonale strategien – og det lover bra!