Kategorier

For en hver person med mistanke om alvorlig sykdom er tiden du venter i usikkerhet før endelig svar og eventuell behandling skal starte en enorm psykisk belastning. Derfor har vi en pasientrettighetslov med lovbestemte tidsfrister. Regjeringen har foreslått endringer i denne loven.

Vi frykter dessverre at med regjeringens lovforslag vil flere pasienter oppleve at det tar lengre tid før endelig diagnose kan stilles og behandling igangsettes.

I dag har du etter loven rett på en diagnose innen 30 dager og ved alvorlig sykdom innen 15 dager. Nå foreslår regjeringen at alle pasienter i stedet skal få svar fra sykehuset om videre pasientforløp innen 10 dager. Men svar fra sykehuset om videre forløp er IKKE det samme som at pasienten skal være ferdig utredet og få stilt en diagnose. Derfor er dette en svekkelse av pasientsikkerheten.

Når det underkommuniseres at den lovbestemte fristen flyttes fra tidspunktet for når helsetilstanden skal være ferdig utredet, til tidspunktet for når henvisningen fra fastlegen skal være vurdert, mister pasienten sikkerheten i å få stilt en rask diagnose. Med ny ordning vil det jo bare være opp til sykehuset å vurdere når utredningen skal starte. Selv om det er basert på faglige retningslinjer vil det for alvorlig syke i ytterste konsekvens bety langt frem i tid sammenlignet med dagens regelverk.

Vi er bekymret over nedprioriteringen av de alvorlige sykes behov for trygghet og forutsigbarhet, og savner at regjeringen drøfter problemstillingen åpent. Høringsnotatet fremstiller realitetene i liten grad. Derfor frykter vi i Kreftforeningen at regjeringens forslag vil kunne bli vedtatt av Stortinget i den tro at dette er en forbedring! For dette er ikke lett å forstå. Det nye forslaget synes, ved første øyekast som en forbedring og kortere ventetid. Men det stemmer altså ikke. Regjeringen legger til rette for et system der det nærmest vil bli umulig for pasienter og samfunnet å avdekke fristbrudd på ventetider.

Å innføre en svarfrist på 10 dager for videre forløp bør bli et supplement til dagens regelverk. Det ville ha styrket pasientrettighetene, istedenfor at de nå kan bli svekket ved at fristen for å få stilt diagnose fjernes.

Når det gjelder kreftbehandling satte regjeringen et krav til sykehusene for snart to år siden at det skal gå maksimalt 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisning til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter. Kreftforeningen mener denne fristen må bli juridisk bindende ved at den tas inn i Pasient- og brukerrettighetsloven, og ikke bare er retningsgivende som i dag.