Kategorier

Regjeringen la nylig frem et forslag om å etablere en elektronisk pasientjournal som følger deg gjennom hele livet. Den skal sikre at oppdatert og korrekt pasienthistorikk følger pasientene og er lett tilgjengelig for leger og sykepleiere, samt pasienten selv. Forslaget får bred støtte både på Stortinget og blant pasientorganisasjonene, men det er ikke alle som liker at pasientene får mer makt.

Forrige lørdag var meldingen tema i Verdibørsen på NRK P2, der statssekretær Robin Kåss, sosialmedisiner Steinar Westin og psykiater Finn Skårderud deltok i debatt. Meningene var sprikende. Kåss kalte innholdet i meldingen en demokratireform, noe jeg synes er en god beskrivelse. Westin derimot omtalte forslaget som “vettlaus kjøring” og Skårderud snakket om pasientjournalen som “et farlig stykke tekst”.

Jeg blir opprørt over at noen leger tror de vet pasientens beste og opplever det som støy når pasienter er aktive og har meninger om helsen sin. Innsyn i egen helseinformasjon vil gi bedre oversikt og mer kontroll over behandlingsløp, og bidra til bedre kvalitet på journalene.

Illustrasjonsfoto nyebilder.no

Illustrasjonsfoto nyebilder.no

Dagens datasystemer snakker ikke sammen. Opplysninger må sendes på faks eller med drosje, og altfor ofte kommer de ikke frem i det hele tatt. Når leger og sykepleiere ikke har nødvendige opplysninger eller sitter med mangelfull historikk, går dette utover pasientsikkerheten.

Ivaretagelse av personvernet på en trygg og sikker måte er helt vesentlig ved innføring av elektronisk fellesjournal. Pasienter må kunne være trygge på at kontakt med helsevesenet ikke blir en belastning. Helsepersonell som skal se journalen må ha tjenstlig behov, logge seg inn og føre logg. Det er mulig å regulere både hvem som skal få tilgang, hva de ulike skal ha tilgang til og hva som kan unntas eller fjernes fra journalen.

Pasienter har rett til innsyn i egen journal i dag, men siden helseopplysningene ligger spredt på ulike datasystemer som ikke snakker sammen er det en prosess å få tilgang til alle data. En elektronisk journal gjør at pasienter ikke behøver å gå via fastlegen eller sykehuset for å få tilgang til egne pasientopplysninger. Dette vil styrke pasientsikkerheten og gi helsepersonell et bedre beslutningsgrunnlag.

Jeg er glad for at forslaget har fått så mye støtte. At pasienter får økt eierskap til journalen sin er en utvikling som heldigvis kommer, enten man liker det eller ikke. Helsevesenet er til for pasientene. Ikke omvendt.

Dette innlegget stod også på trykk i Dagbladets papirversjon 17. april 2013.