Kategorier

Helsedirektoratet kjører nå en ny tankevekkende kampanje om barn og passiv røyking, som fokuserer på at mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig og luktfri. Kampanjefilmen viser en baby i liggestol som omsluttes av mer og mer røyk mens moren røyker ved en åpen dør et stykke unna. Filmen viser det man i virkeligheten ikke ser, all røyken som siver inn og blir værende i rommet. Og at voksne med de aller beste intensjoner uforvarende utsetter barn for skadelig røyk, selv når de røyker ved et åpent vindu i hjemmet eller i bilen og tror at de beskytter barnet. I følge beregninger fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) blir rundt 100 000 barn under tolv år utsatt for passiv røyking i hjemmet hver dag i Norge.

Bilde fra kampanjefilmen

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt norske myndigheter å vurdere lovgivning for å beskytte barn i den private sfære innendørs (inkludert i hjem og i biler). WHO begrunner sin anbefaling med at barn ikke har like godt vern mot passiv røyking i den private sfære som arbeidstakere har fått på arbeidsplassen.

Barnas rett til å puste i røykfri luft må lovfestes

Dagens tobakksskadelov tar utgangspunkt i røykernes ståsted, med den konsekvens at det i dag er lov til å røyke overalt med mindre det er konkret unntatt i tobakksskadeloven. Voksnes behov er ivaretatt – barns behov er ikke ivaretatt i tobakkslovgivningen.

Kreftforeningen mener at barns rett til å puste i røykfri luft må få forrang fremfor røykerens rett til å røyke. Barn har spesielt behov for å bli beskyttet fordi de er spesielt utsatt for helseskader ved passiv røyking. Vi mener at det lovverket vi har i dag, ikke tilstrekkelig ivaretar dette.  Les høringssvaret vårt her.

I en omfattende høring om endringer i Tobakksskadeloven ba Helse- og omsorgsdepartementet tidligere i år om synspunkter på om det er behov for en normativ lovbestemmelse. Departementet foreslår denne ordlyden: «Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt”.

Barn har, i kraft av å være barn, særlige behov for omsorg og hjelp for å sikres et grunnlag for en god helse nå og i fremtiden. I denne sammenheng fordi:

Mange forbud og reguleringer av enkeltmenneskers adferd og valg begrunnes med henvisning til skadevirkninger for andre. De som røyker må ha et særlig ansvar for ikke å skade andre med sin røyking, og spesielt barn som er ekstra utsatt for skader som følge av passiv røyking.

– Barn kjenner ikke risikofaktorene forbundet med røyking/passiv røyking og har dermed ingen reelle valgmuligheter når det gjelder å unngå passiv røyking fra foreldre og andre familiemedlemmer eller omsorgspersoner.

–  Barn er i stor grad avhengig av foreldres og andre omsorgspersoners valg og livsførsel.

– Barn har i liten grad bestemmelsesrett i eksempelvis hjem og i private biler.

Slutta.no

Røyketelefonen 800 400 85.

Barneombudet.