Kategorier

I Kreftregisterets publikasjon «Kreft i Norge 2001» kan man lese at i dette året ble det rapportert om 22 468 nye krefttilfeller. Av disse var 2900 prostatakreft. Åtte år senere ser vi en økning på i overkant av 20 prosent i antall krefttilfeller, mens tilfeller av prostatakreft steg med nærmere 50 prosent. Jeg vil tro det er sjelden man har opplevd tilsvarende økning for en kreftform.

Hva skyldes så denne økningen? Ja, vi er blitt en eldre befolkning og det er naturligvis en medvirkende årsak. Men når det gjelder prostatakreft er det ikke tvil om at mye av økningen kan skyldes økt bruk av den såkalte PSA-testen. Jeg skal ikke gå nærmere inn på den her, men kort si at Kreftforeningens holdning – ut fra dagens kunnskap – er at det ikke er hensiktsmessig å innføre nasjonale screeningsprogram med PSA-test. Det viser seg at de negative konsekvensene som følge av overbehandling er større enn hva man oppnår i forhold til bedre behandling.

Et mer omfattende problem gjelder behandling av prostatakreft. Vi snakker her om Norges største kreftform. Likevel er det dokumentert regionale forskjeller i behandlingen av den. Selv om disse forskjellene er blitt mindre de siste årene, er det fortsatt grunn til å tro at den behandlingstypen den enkelte får, fortsatt kan være avhengig av hvilken behandler man kommer til. Og så det er sagt med en gang; når det gjelder prostatakreft må «vent å se-strategien» også regnes som et behandlingsalternativ.  Det vil si at man i stedet for aktiv behandling f.eks av type kirurgi, heller går til regelmessige kontroller for å se om kreften holder seg stabil.

Kreftforeningen synes det er viktig at behandlingstilbudet for prostatakreft skal bli best mulig. Helsedirektoratet  har lansert handlingsprogrammer, som skal gi behandlere kunnskap om hva som er den beste behandlingen for den enkelte kreftform. Dette er et riktig steg på veien. Vi er dog bekymret over tilbakemeldinger fra deler av fagmiljøet om at handlingsprogrammene ikke er oppdaterte. Det gjeldende handlingsprogrammet for prostatakreft ble lansert i 2009. Tiden er vel kommer for en revisjon av dette!

For å sette fokus på de ulike behandlingsalternativene for prostatakreft arrangerer Kreftforeningen sammen med PROFO (pasientforeningen for prostatakreftpasienter) en fagdag tirsdag 24. april. Målgruppen er primært behandlere og beslutningstakere i helsevesenet. For vår del er dette en utmerket arena for å belyse behandlingstilbudet for prostatakreftpasienter. Norges største kreftform fortjener best mulig behandling!