Kategorier

Denne uken arrangerte Helsedirektoratet et seminar hvor fokus var på fastlegens rolle i dagens kreftbehandling. Som representant for Kreftforeningen var jeg invitert for å si noe om våre forventninger vi har til fastlegen.

Jeg valgte å fokusere på tre forhold: for det første, betydningen av at fastlegen har tilstrekkelig kunnskap om symptomer på kreft. Selv om i snitt et sted mellom 70-80 personer får satt diagnosen kreft hver eneste dag, er det lett å glemme at den enkelte fastlege i snitt kun vil oppdage 8-10 nye krefttilfeller i løpet av et år. Utfordringen for legen er også at de fleste symptomer folk går til lege for kan være et symptom på kreft, men – heldigvis – sjelden er det. Men siden det er viktig at fastlegen oppdager kreft på et tidligst mulig stadium, er det viktig at legene får best mulig kunnskap om de ulike symptomene på kreft. Det er i den forbindelse også viktig at det etableres systemer som gjør det enkelt for legen å sende pasienter videre til utredning der legen er i tvil om hva som feiler pasienten, og hvor kreft kan være en av mulighetene.

Det andre forholdet jeg tok opp var fastlegens rolle i forhold til oppfølging av den enkelte under og etter behandling.  Fastlegen skal i hovedsak være den enkeltes holdepunkt i forhold til den medisinske oppfølgingen etter en kreftbehandling. Fastlegen må også ha oversikt over andre aktører som kan bistå pasientene under og etter behandling. En erfaring er at det viktig at fastlegene får god kunnskap i forhold til å oppdage eventuelle seneffekter etter ende kreftbehandling.

Et siste punkt jeg tok opp var fastlegens rolle i forhold til forebygging av kreft. Vi vet at mye kan gjøres for å redusere risikoen for kreft; for eksempel å slutte å røyke. Dersom fastlegen har en pasient han vet røyker, bør legen tørre å ta det opp med pasienten. Vi vet at folk lytter på sin lege, og dersom også legene oppfordrer til røykeslutt bør det kunne gi effekt. Det bør ikke være vanskeligere enn det.  Som en legevenn av meg har sagt: en god legekonsultasjon er ikke over før legen har vurdert hva som skal til for å forebygge neste konsultasjon.

Konferansen i Helsedirektoratet var viktig. Skal norsk kreftbehandling bli enda bedre er det viktig at fastlegene kommer aktivt på banen. De legene som var til stede på konferansen ga uttrykk for at dette var et ønske de også hadde. Der det er naturlig skal også vi i Kreftforeningen bidra slik at fastlegene kan bli enda bedre til å sette tidlige diagnose, og til å følge opp kreftpasientene under og etter behandling.