Kategorier

De siste dagene har det kommet mange spørsmål på våre facebooksider om cannabis og kreft; spesielt påstander om at cannabis alt er bevist å kunne kurere kreft. Vi velger å skrive dette blogginnlegget i stedet for å svare på hver enkelt kommentar, slik at vi kan få utdypet ordentlig.

Kreftforeningen følger all kreftforskning tett, både nasjonalt og internasjonalt. Vi avskriver ingen behandlingsmetoder fordi de kan beskrives som naturlige, eller alternative. Tvert imot, det er svært mange dokumenterte behandlinger som har utsprunget fra naturlige planteekstrakter. Det vi er vi opptatt av, er at behandlingsmetodene må være godt dokumentert (effekten må være bevist gjennom vitenskapelige metoder) før vi kan anbefale dem. Det er vårt ansvar å kun videreformidle informasjon som holder mål.

Over til Cannabis. For det første, THC er den nevroaktive bestanddelen av Cannabis, og den faller inn under kriteriene for narkotiske stoffer. Derfor står den også på listen over forbudte stoffer. Jeg velger å ikke gå inn i forskningen eller bakgrunnen for at cannabis er klassifisert som narkotisk – det ligger utenfor Kreftforeningens virksomhetsområde.

Vi har sett nærmere på forskningen rundt Cannabis, og på hvor langt denne forskningen er kommet. Svaret er at den er kommet meget kort. Det betyr ikke at det ikke vil få betydning en gang i framtiden.

Det finnes, og forskes på, svært mange substanser som har virkning på kreftceller og i gitte doser bidrar til at disse dør. De aller fleste av disse substansene forårsaker dessverre at også friske celler i kroppen dør eller skades. Det er denne ’bivirkningen’ som oftest begrenser hvilken dose den kreftsyke pasienten kan få, og som derved gjør at man ikke får knekket kreftcellene helt.

En framtidig forbedring av kreftbehandling vil fordre at man spiller på mange strenger og angriper kreftcellenes svake punkter gjennom ulike tilnærminger. En av disse kan være å stimulere autofagi, slik noen forskningsgrupper viser at man kan gjøre med THC for gliomceller (en type hjernesvulst). Dette er en interessant angrepsvinkel som det også forskes på her i Norge, om enn med andre substanser enn THC (se artikkel om autofagi og kreft her).

THC kan være en substans som viser seg å holde mål og få en betydning i framtidens kreftbehandling. Foreløpig er studiene gjennomført på et begrenset antall typer kreftceller som vokser i kultur (reagensrør). Før man i det hele tatt vurderer å behandle pasienter med kreft med stoffet, må det gjennom adskillig flere studier på celler, det må gjennom studier i andre modeller, det må gjennom dyremodeller for å se om effekten også er der på hele kreftsvulster (ikke bare på enkeltceller) når man har alle de faktorer tilstede som vanligvis gjør at effekten man så på celler, ikke holder. Det må gjøres toksisitetsstudier (beregning av faregrenser) på friske og syke mennesker. Det må kartlegges bivirkninger og langtidseffekter. Det tar vanligvis minst 10 år fra man ser effekt i cellekulturer til man har et medikament godkjent på markedet. Kun én av fem tusen lovende substanser kommer så langt. Bare de aller beste av alle de mulige aktive substansene viser seg å være virksomme nok til å holde mål gjennom alle de kritiske milepælene. THC kan være en av disse, men det vet vi ikke på lenge ennå.

Det foregår imidlertid også en del forskning på Cannabis som et mulig kvalmestillende medikament for kreftpasienter som får cellegift, men samlet sett har heller ikke denne forskningen kunnet vise en overbevisende effekt. Det kan du lese mer om her.

Vi håper dette bidrar til å svare litt på det dere lurer på. All slik forskning som den som er gjort på THC bidrar til at man får et helere bilde av muligheter og begrensninger med ulike angrepsvinkler og behandlingsprinsipper. Selv om THC ikke skulle vise seg å holde mål, vil forskningen undervegs bidra til verdifull kunnskap som i alle fall gir gevinst for framtidens kreftpasienter.

Cancer Research UK (kreftforeningen i England) har også skrevet gode artikler om Cannabis og kreft, les mer her.

Mer om Kreftforeningens holdning til alternativ behandling kan du lese her.