Kategorier

Illustrasjonsfoto. Foto: nyebilder.no

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen la fredag fram den varslede ungdomskolemeldingen, St.meld. nr. 22, Motivasjon – Mestring – Muligheter. Det var gledelig å registrere at et helt kapittel var viet temaet livsstil og helse under overskriften ”Læringsmiljø og klasseledelse”. Skuffelsen var desto større når ambisjonen for dette temaet viste seg å være lav.

Hvert delkapittel avsluttes med ”Departementet vil:” men innen fysisk aktivitet og måltider er det tydelig at ministeren ikke vil så mye. Det vises til gode erfaringer, prosjekter, veiledere og forskrifter, og skoleeiere oppfordres til å bruke verktøyene som finnes.

Det er flott at alle ungdomsskoleelever får gratis frukt og grønt på skolen hver skoledag. Det ble lovfestet i 2008 og de aller fleste kommuner bruker midlene fra staten til det de er ment på. (At det også bør komme alle elever på barnetrinnene til gode, er en annen sak.)  Vi mener departementet bør gi skolene og skoleeier et tydeligere ansvar for å legge til rette for gode måltider. Næring er viktig for læring, og måltider er et vesentlig trivselsfremmende element i skolehverdagen.

Fysisk aktivitet har like stor betydning for elevenes konsentrasjon, trivsel og læringsutbytte som god ernæring. Når det i tillegg er dokumentert så store sosiale forskjeller i aktivitetsnivå, er det underlig at departementet ikke ser nødvendigheten av å pålegge skolene å tilby elevene daglig fysisk aktivitet i løpet av skoletiden.

Når skoledagen utvides, må ikke basale behov som mat og bevegelse glemmes.

Det er ren vinn-vinn å satse på fysisk aktivitet og måltider i skolen. Det vil fremme både læring og helse. For å nå alle, må det ressurser og kraftigere midler til enn velmenende oppfordringer.