Kategorier

Nylig presenterte Helsedirektoratet nye tall som viste en liten nedgang i antall røykere i Norge. Som vår generalsekretær Anne Lise Ryel uttalte i Kreftforeningens pressemelding  i sakens anledning så er dette svær gledelig, men vi har fortsatt en vei å gå for et røykfritt samfunn.

Et område som Kreftforeningen har rettet fokus på innen tobakksarbeidet er målsettingen om å få innført tobakksfri skoletid i de videregående skolene. Den primære begrunnelsen for dette er fordi vi vet at svært få begynner å røyke etter at de har fylt 20 år. For å begrense antall tobakksbrukere på lang sikt er det derfor viktig å forebygge at ungdom begynner å røyke eller snuse. Med tobakksfri skoletid mener vi at det skal være forbudt for både skoleelever og lærere å røyke eller bruke snus i løpet av skoledagen.

For å få mer kunnskap om skoleelever og læreres holdninger og kunnskap til et tobakksforbud, og hva som skal til for å lykkes med å innføre et slikt forbud, gjennomførte Kreftforeningen en undersøkelse blant elever og lærer på Olav Duun videregående skole i nord-Trøndelag. En av grunnene til at undersøkelsen ble gjennomført ved denne skolen er fordi skolen på eget initiativ i 2002 hadde innført en ordning med røykfritt skoleområde.

Undersøkelsen viste at det blant elevene var et stort flertall som støttet forbudet om tobakksfritt skoleområde. Motstanden var naturlig størst blant de som brukte tobakk, men også blant de som røykte var det en betydelig andel som var for et forbud. En av konklusjonene fra undersøkelsen var at det var mange indikasjoner på at innføring av tobakksfritt skoleområde er et viktig tiltak for å forhindre at ungdom begynner å røyke. Men et svært alarmerende funn i undersøkelsen var dog at flere allerede hadde begynt å røyke før de begynte på den videregående skolen. Det innebærer både at man bør se på tobakksforebyggende tiltak på ungdomsskolen, og se nærmere på hvordan personer under aldersgrensen for kjøp av tobakk får tilgang til dette.

En ting er hvertfall sikkert på bakgrunn av undersøkelsen blant elever og lærer på Olav Duun skolen: skal det innføres en ordning med enten tobakksfritt skoleområde eller tobakksfri skoletid er det avgjørende at forbundet kombineres med holdningsskapende tiltak. Det må også omfatte et tilbud til de som ønsker å slutte med tobakk.  

Tallene som Helsedirektoratet presenterte viste at blant ungdom mellom 16 og 24 år var andelen røykere på 12 prosent.  For at nedgangen skal fortsette vil Kreftforeningen fortsette arbeidet mot tobakksfri skoletid. Selv om reduksjon i antall røykere her i landet vil kreve ulike tiltak, er det ingen tvil om at det mest effektive tiltaket for å redusere antall røykere er å stoppe rekrutteringen av nye røykere. Derfor er tiltak rettet mot ungdom helt avgjørende.