Kategorier

Nrk Puls mandag 14. mars tok opp spørsmålet om hvordan ulike sosiale ressurser påvirker hvilken behandling du får i helse-Norge. Et grunnleggende prinsipp i det norske helsesystemet er at alle uavhengig av kjønn eller sosial bakgrunn skal få et likt helsetilbud. Dessverre vet vi at dette ikke er tilfelle.

Internasjonalt er det dokumentert at forhold som utdanning og inntektsnivå påvirker om man overlever en kreftsykdom eller ikke. Også en studie i Norge viste at personer med høy utdanning har større sannsynlighet for å overleve en kreftsykdom enn personer med lav utdanning. Denne norske studien er mer enn 10 år gammel, men det er dessverre ingen grunn til å tro at dette bildet har endret seg.

Vi vet i dag ikke nok om hva som kan forklare en slik forskjell i kreftoverlevelse mellom personer med høy utdanning og inntekt, og de med lav. Det er flere forhold som kan gjøre seg gjeldende: er det for eksempel slik at personer med høy utdannelse i større grad tar kontakt med lege? Har personer med høy utdanning større mulighet til å ta til seg informasjon som blir gitt, og søke ny informasjon når det er behov for det? Eller er det rett og slett slik at det er forskjell i hvordan personer med ulike sosiale ressurser blir tatt i mot av vårt offentlige helsevesen?

Uansett kan ikke vi som Kreftforening akseptere at sosial bakgrunn som utdanning og inntekt blir avgjørende for hvilken behandling man får. Vi må sørge for at norsk kreftbehandling ligger på et høyt internasjonalt nivå, og at dette skal gjelde for alle grupper i samfunnet.