Kategorier

I dag presenterte Kunnskapssenteret en rapport som viser kreftpasienters erfaring etter opphold på sykehus. Erfaringene er systematisert etter pasientenes vurdering av seks forhold: pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, pasientsikkerhet og pårørende. Resultatene fra undersøkelsen viser at kreftpasientene på mange områder har positive erfaringer med sykehusene, men det er variasjon mellom sykehus og det er områder hvor det er forbedringspotensiale.

pasient på sykehus

Foto: nyebilder.no

Vi i Kreftforeningen er glade for at det kommer en slik undersøkelse. Vi har lenge etterlyst behovet for å få mer informasjon om kvaliteten – herunder brukernes erfaringer – på kreftbehandlingen ved norske sykehus. Det er i hovedsak to grunner til at vi har etterlyst dette: for det første vil tilgang til oversikt over kvaliteten på behandlingen gi sykehusene mulighet til å måle seg opp mot hverandre. Kanskje noen sykehus tror de gir et godt tilbud i dag, men når de ser statistikken kan det være at de oppdager at målt opp mot andre sykehus så er det andre som kommer langt bedre ut. Mulighet for å måle seg opp mot hverandre – ”benchmarking” – gir sykehusene en mulighet til å iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten på behandlingen ved å lære av de sykehusene som scorer best.

For det andre gir en slik oversikt over kvalitet på kreftbehandlingen pasientene mulighet til å velge sted etter hvor behandlingen er best. Vi har fritt sykehusvalg her i landet som gir pasientene mulighet til å velge hvilket sykehus de ønsker å bli behandlet på, men når det i liten grad finnes informasjon som gir pasienten mulighet til å sjekke kvalitet i behandlingen på de ulike sykehusene blir det også vanskelig for pasientene å velge. Naturligvis ønsker kreftpasienter som alle andre pasientgrupper å få den beste behandlingen. Da er data fra pasienterfaringer sammen med data fra kliniske registre viktige.

Selve undersøkelsen viser at det spesielt er områdene informasjon og organisering hvor sykehusene har størst forbedringspotensiale. Spesielt bekymringsfullt synes jeg det er at  mange kreftpasienter sier at de har fått for dårlig informasjon om smerter og smertelindring, og bivirkninger etter behandling. Vi vet at kreftbehandlingen ofte er tøff og medfører både smerter og bivirkninger. Da er det viktig at kreftpasienter får god informasjon om dette, og om hva de kan gjøre for å håndtere det best mulig.

Undersøkelsen viser også at selv om kreftpasientene gir positive tilbakemeldinger på samarbeidet internt på sykehuset, har de langt mer blandede erfaringer når det gjelder samarbeid mellom sykehus og andre helsetjenester. For eksempel er det rundt fire av ti kreftpasienter som har en negativ oppfatning av samarbeidet mellom sykehus og de kommunale tjenestene, og to av ti har en negativ oppfatning av samarbeidet mellom sykehus og fastlegen. Dette med at samarbeidet mellom ulike aktører i helsetjenesten ikke er godt nok i dag, er noe vi i Kreftforeningen får stadige tilbakemeldinger på. Vi forventer derfor at det nå settes i gang tiltak for å sikre at dette samarbeidet blir bedre, og mer forpliktende, slik at vi sikrer gode vilkår for kreftpasienter.

Men til slutt vil jeg også nevne et lyspunkt som fort kan bli glemt i en slik undersøkelse med mange tall. Nesten alle kreftpasienter rapporterte positivt på at de opplevde at pleiepersonalet på sykehusene hadde omsorg for dem. Det er viktig at også disse hjelperne i et helsevesenet som ofte får kritikk, løftes frem og får den rosen de fortjener. Det er dem vel unt.