Kategorier

Tydeliggjøring av frivillighetens roller

I frivillig sektor opplever vi at vår rolle og betydning ikke alltid er like tydelig. Her er (minst) syv roller frivillig organisasjon fyller i dagens samfunn.

Frivillige gjør en helt uvurderlig innsats for kreftsaken, som her under Stafett for livet.

I Frivillighetsmeldingen som regjeringen la frem rett før jul slås det fast at frivillige organisasjoner er en forutsetning for et moderne velfungerende samfunn. Jeg har ved flere anledninger brukt den gode gamle «fjøskrakken» som illustrasjon på vårt samfunn. På samme måte som krakken holdes opp på tre bein, hviler vårt samfunn på tre pilarer: offentlig, privat, og frivillig sektor. Uten frivillig sektor – eller en av de andre – så vil krakken velte.

Regjeringens anerkjennelse av frivillige organisasjoner er viktig, men vi opplever at vår rolle og betydning ikke er like tydelige for andre aktører. Her er et forsøk på tydeliggjøring. Ut fra erfaringer med min egen organisasjon – Kreftforeningen – har jeg derfor skissert ikke èn, men hele syv roller vi som en frivillig organisasjon fyller i dagens samfunn:

  1. Frivillige organisasjoner kan – og skal – kunne tenke nytt når det gjelder tilbud, kampanjer og virkemidler. Vi skal og kan være mer nytenkende og fremoverlente enn det offentlige myndighetene er. For å ta et historisk eksempel så var Kreftforeningen først ute med å kjøre tobakkkampanjer i Norge. Vi kan også gå lengre og foreslå mer offensive og utradisjonelle tiltak enn det som offentlige helsemyndigheter gjør.
  2. Frivillige organisasjoner har ofte korte beslutningsveier. Det betyr at vi kan «snu oss raskt rundt», og tenke nytt også når det gjelder nye samarbeidspartnere. For eksempel samarbeidet vi i Kreftforeningen – i tillegg til med den offentlige institusjonen Kreftregisteret – med bladet «Det Nye» i vår kampanje for å oppfordre unge kvinner til å ta livmorhals-celleprøver gjennom den såkalte «#sjekk deg» kampanjen.
  3. Frivillige organisasjoner nyter stor tillit og respekt i det norske samfunnet. Det er viktig når vi ønsker å informere ut til befolkningen om råd og anbefalinger. Anbefalinger fra en forening gjør at befolkningen tar inn over seg budskapet på en annen måte enn når det kun kommer fra en offentlig instans. For å låne et eksempel fra et annet område enn mitt eget, så ble «Fjellvettreglene» i sin tid utarbeidet av Norges Røde Kors og Den Norske Turistforeningene.
  4. En viktig rolle for mange frivillige organisasjoner er å representere brukerne av ulike tjenester og tilbud. Innen helsevesenet er brukermedvirkning avgjørende for at vi skal få helsetjenester av god kvalitet og utformet på en slik måte at de hensyntar brukernes behov. Gjennom våre møter med pasienter og pårørende kan vi komme med forslag om hva som skal til for å skape enda bedre helsetjenester i dette landet.
  5. En annen oppgave for frivillig organisasjoner er å passe på – og bidra konstruktivt til – at det offentlige gjør de tiltak og forpliktelser som er lovet. Igjen for å låne fra andre områder så er det ikke tvil om at de ulike miljøvernorganisasjonene vi har er viktig for å sikre at norske myndigheter både går foran med nye initiativ og tiltak, men også at de følger de internasjonale regler og ambisjoner som norske myndigheter har forpliktet seg til. De fleste frivillige organisasjoner har en lik «vaktbikkjerolle» på sitt område.
  6. Men mange frivillige organisasjoner bidrar også selv økonomisk for å følge opp viktige samfunnsoppgaver. Vi i Kreftforeningen er for eksempel en sentral aktør når det gjelder finansiering av norsk kreftforskning. Bare i 2018 støttet vi kreftforskere med over 220 millioner kroner. Takket være støtte fra frivillige organisasjoner gis det årlig betydelig støtte til viktige samfunnsoppgaver.
  7. Sist, men ikke minst. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle når det gjelder å bringe ny kunnskap til bordet. Frivillige organisasjoner er viktige kunnskapsleveranser på ulike samfunnsområder. Kunnskap som vi gjerne deler med aktører som kan ha nytte av det.

Ikke alle organisasjoner fyller alle roller, men summen rollene understreker betydningen av frivillige organisasjoner. Betydningen av et sterkt sivilsamfunn med en stor bredde av frivillige organisasjoner kan etter min mening ikke undervurderes. Som fjøskrakken trenger tre ben, trenger vi en sterk frivillig sektor som kan supplere og samarbeide med offentlig virksomhet og det private næringslivet.